Spreminjanje upravljanja javnega potniškega prometa v Sloveniji na podlagi avstrijskih izkušenj

  • Janez Blaž
  • Marko Hočevar
Keywords: javni potniški promet, Slovenija, Avstrija, koncesije, koncendenti

Abstract

Direkcija RS za ceste je kot organ v sestavi Ministrstva za promet upravljalec javnega potniškega medkrajevnega cestnega prometa v Sloveniji. Kot koncedent ima z različnimi avtobusnimi prevozniki –  koncesionarji sklenjenih 47 koncesijskih pogodb. V prispevku je najprej prikazano trenutno stanje na tem področju oziroma obstoječe relacije med koncedentom in koncesionarji in sicer z vidika usklajevanj, dodajanj in ukinjanj voznih redov, zagotavljanja finančnih sredstev kot tudi drugih zadev, ki so sestavni del koncesijskih pogodb. Izdelane so bile prikazane primerjalne analize z Avstrijo na področju ureditve integriranega, to je mestnega in medkrajevnega cestnega in železniškega javnega potniškega prometa (JPP) in sicer predvsem z vidika učinkovitosti JPP, prikazanega kot število prepeljanih potnikov glede na razpoložljiva finančna sredstva. Predstavljen je 3-nivojski model organizacije integriranega JPP v Avstriji in sistemska razdelitev odgovornosti in pooblastil na teh nivojih. V nadaljevanju so prikazane aktivnosti na Ministrstvu za promet oziroma Direkciji RS za ceste glede prihodnje ureditve področja javnega potniškega prometa in sicer po l. 2009, ko se iztečejo obstoječe koncesijske pogodbe na tem področju.

Abstract views 219
PDF downloads 158
Published
2014-04-03
How to Cite
Blaž, J., & Hočevar, M. (2014). Spreminjanje upravljanja javnega potniškega prometa v Sloveniji na podlagi avstrijskih izkušenj. Central European Public Administration Review, 6(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v6i2.104
Section
Articles